§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD OG AFTALE
Tilbud er kun bindende for sælger i 14 dage, fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af readunit. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftalen indgået, når readunit har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Såfremt bestilleren mener, at der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og aftalen, skal bestilleren inden otte dage efter ordrebekræftelsens dato give besked herom. I modsatfald accepterer bestilleren ordrebekræftelsen som udtryk for parternes aftale.

§ 3. BETALING
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato. Der betales forud for 12 måneder.
Fakturadato er dato for modtagelse af ordren. Betaling skal finde sted ved bankoverførsel Til readunit’s bankkonto. Konto nr. mv. fremgår af fakturaen.
Ved overførsel/indbetaling bedes fakturanummer angives ved betalingen.
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes renter efter renteloven af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.
Betaling af renter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.
Ved forsinket betaling kan sælger lukke alle kundens aktiviteter hos readunit indtil de skyldige beløb er betalt.
Genåbning sker imod betaling af alle skyldige beløb, herunder rykkere, samt et genåbningsgebyr.
Aftalte priser vil gennemgå en årlig indeks regulering i forhold til nettopris indekset fra Danmarks statistik, dog min 2%. (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks)

§ 4. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.
Readunit software tilhører readunit ApS og må ikke overlades til tredjemand.
Hvad readunit har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom software, skemaer, skabeloner, reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt programmering er readunit’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
Hvad readunit har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom software, skemaer, skabeloner, reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken software eller teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt programmering er readunit’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Der er ved aftale indgåelse ligeledes givet tilsagn til at READUNIT kan benytte kundens logo til evt markedsføring af READUNIT systemet.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden med 3 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved
køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer.

Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned uden forudgående aftale.

§6. MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 7. MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 8. UNDERLEVERANDØRER
Readunit er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 9. BACKUP
Readunit sikre daglig backup af data i systemet. Kundens administrator har til enhver tid ligeledes mulighed for at lave backup af alle kundespecifikke data. Readunit har altid de seneste 21 dages data liggende i backup.

§ 10. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte og max. Kr. 50.000.
Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og readunit kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab.
Readunit er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for readunit’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med Internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Readunit hæfter for groft uagtsomme forhold. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
Sælger har ingen ansvar for testpunkter og testterminer der er sat op i systemet, det er købers ansvar at disse lever op til gældende lovgivning.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 11. E-mail udsendelse
Readunit forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Readunit forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld linket’ i de fremsendte e-mails.

§ 12. Opsigelse
Opsigelse af samarbejdet skal ske senest 1 måned før en ny abonnementsperiode påbegyndes. I modsat fald er der automatisk gentegnet for 12 nye måneder. Er der lavet aftale om kvartals eller halvårs betaling er det den oprindelige gentegningsdato som er abonnementsperiodens påbegyndelse hvis ikke anden dato er skriftligt aftalt.

§ 13. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved og afgøres af danske domstole i medfør af retsplejelovens bestemmelser herom, hjemsted for første instans bestemmes af sælger.